ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 10:00