พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 12:30 - 15:30
พฤหัสบดี 12:30 - 15:30