แพทย์หญิงธัญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุ
วัน เวลา
ศุกร์ 16:00 - 19:00