นพ. อรรคพล พูลเจริญ

อายุรศาสตร์โรคเลือด

วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์โรคเลือด
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549

วุฒิบัตรเฉพาะทาง
- อายุรศาสตร์โรคเลือด จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2553

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- Fellowship in Hematopoietic stem cell transplantation จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Visiting fellowship at section of cellular therapy University of Toronto

- Fellowship in Bone Marrow Transplantation and Tumor Immunology, National Heart, Lung and Blood Institute at The National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA พ.ศ. 2560