แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงพิชญาภา พรรัตน์กวี

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงภาวิณี ธีรการุณวงศ์

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

แพทย์หญิงธัญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงสุวรรณา บัวทองศรี

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ. สมชาย ตั้งคุรุสรณ์

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

ผศ.ทญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

ทพ.สุรสิทธิ์ นามแก้ว

ทันตกรรมทั่วไป

นายแพทย์กฤตเมธ อมรรักษา

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์ ไพรินทร์ กิตติสาเรศ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด