แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง นภาพร มโนวิทย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์จักรพงศ์ คล้ายคลึง

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์

อายุรแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

น.พ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นายแพทย์ยศภัทร ญาติภักดี

แพทย์สาขาอายุรกรรม

แพทย์หญิงอุรารี พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์สันติ ศุภภัทรเกษม

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด