แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

แพทย์หญิงลูกหวาย คู่ธีรวงศ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชกรรม-เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นายแพทย์อินทณัฐ ผู้สันติ

แพทย์ประจำสาขาจิตเวช

แพทย์หญิงอุรารี พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไผ่ บุญศิริ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ศิริชัย บุญชิต

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย

ศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.พฤฒพงศ์ แสงจำรัส

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นพ. สุรชัย รัตนเสรีเกียรติ

กระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อมือ Hand Surgery

นายแพทย์ศุภเดช ประภากรวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงศรีสุดา ศิริเจริญแสง

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิงศศพินทุ์ วงษ์โกวิท

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์อินทณัฐ ผู้สันติ

แพทย์ประจำสาขาจิตเวช

พญ.นิสราพร สมานเกียรติสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ.พชรพร ศรีเดช

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด