แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

ทญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย

ทันตกรรมปริทันต์

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์อนันต์ สัจจะมุนีวงศ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์หญิงณัฐพร สมสนิท

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

พญ.นิจจารีย์ ศุภดิลกลักษณ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวชและด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

รศ.ทพ.วัลลภ ภูวพานิช

ทันตกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.อภิชาติ หวังวิวัฒน์เจริญ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด