แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์กำพล เติมอัครถาวร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศิริธร ปาณะลักษณ์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงอรจิรา ตั้งงามสกุล

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์วสันต์ สุเมธพิพลชัย

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงนฤมล ทองพัฒนากุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.อภิชาติ หวังวิวัฒน์เจริญ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด