แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. สุรัสวดี อำนักมณี (พญ. ศศิลักษณ์ ทังสมบัติ)

สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

แพทย์หญิงบุษรัตน์ สุลีสถิร

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิง ดาราวรรณ จันทร์ทัด

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงญาดา วิวรรธน์กุศล

แพทย์ประจำสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

น.พ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงญาดา วิวรรธน์กุศล

แพทย์ประจำสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด