แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงศศพินทุ์ วงษ์โกวิท

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อนุชิต เวชชัยชีวะ

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ-นรีเวช

แพทย์หญิงณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

ทันตแพทย์หญิงณิชนันทร์ วิเศษรัตน์

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี

ทันตแพทย์ ชำนาญการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามโรคเหงือกและรากเทียม

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์กีฬา

นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์

อายุรแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด