แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แพทย์หญิงพิชญา เชื้อพานิชย์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงปองหทัย ดำรงผล

แพทย์ประจำสาขาระบบประสาท

นายแพทย์ศุภเดช ประภากรวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ

ทันตกรรมรักษารากฟัน

พญ. ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

เฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ทญ.อาทิตยา กายพันธุ์เลิศ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์สันติ ศุภภัทรเกษม

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

แพทย์หญิงภาวิณี ธีรการุณวงศ์

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด