แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. สุรัสวดี อำนักมณี (พญ. ศศิลักษณ์ ทังสมบัติ)

สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ. เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

แพทย์หญิงศิริธร ปาณะลักษณ์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์อนวัฒน์ หวังเปี่ยมศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธ์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด