แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์อาจ พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.พิทยา กนกจรรยา

แพทย์ชำนาญการโสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิงณัฐพร สมสนิท

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นายแพทย์กฤษกร ศรีกีรติวงศ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.พชร พารักษา

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด