แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์กฤษกร ศรีกีรติวงศ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงอรจิรา บูรณากาญจน์

สาขาจักษุกล้ามเนื้อตา

คุณธีรพงษ์ ขัดผาด

นักจิตวิทยาคลินิก

นายแพทย์สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ศิริมาศ อิงคนารถ

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการมะเร็งนรีเวช, ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงปองหทัย ดำรงผล

แพทย์ประจำสาขาระบบประสาท

นายแพทย์อนันต์ สัจจะมุนีวงศ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด