แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

ทพญ.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

นายแพทย์ จีระเดช ไชยรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

แพทย์หญิง แอนน์ ตันติพินธวัตร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ชาลิสา นิตุธร

อายุรแพทย์ ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์สรศักดิ์ เอกอมรพันธ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงพรชิตา เลิศบัวสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

พญ.นิสราพร สมานเกียรติสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ. ปิยนันท์ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์หัวใจ

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด