แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นายแพทย์จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธ์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ จีระเดช ไชยรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

ทันตแพทย์หญิงณัฐธิดา วิเศษรัตน์

แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนีย์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

อายุรแพทย์หัวใจ

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ศรัณย์ จินดาหรา

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องSport Medicine and Arthroscopic Surgery

นพ. ภัทร จุลศิริ

กระดูกทางเท้า

พัชรินทร์ แซ่เจี่ย

นักจิตบำบัด และโยคะบำบัด (Let's Talk)

แพทย์หญิงสุวดี จีระศักดิ์พิศาล

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ

ทันตแพทย์สมชาย แก้ววิมลรัตน์

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์สุขุม งามกิติเดชากุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ศิริชัย บุญชิต

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด