แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง นภาพร มโนวิทย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิง นภาไพลิน เศรษฐพานิช

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงธัญญนันท์ จามิกร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงอนงนาฏ ชินะผา

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงธิติพร ทองบริสุทธ์

แพทย์ประจำสาขาจักษุจอประสาทตา

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด