แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง นงนุช สุภาสนันท์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์สาขาอายุรกรรมไต

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นายแพทย์อนวัฒน์ หวังเปี่ยมศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนีย์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์กฤษกร ศรีกีรติวงศ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

พญ.ศิริมาศ อิงคนารถ

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการมะเร็งนรีเวช, ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

อายุรแพทย์หัวใจ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด