แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ภักดี สรรค์นิกร

แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูก เชี่ยวชาญด้านมะเร็งศีรษะและลำคอ

รศ.ทพ.วัลลภ ภูวพานิช

ทันตกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไชยา กมลพงศธร

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์นุกูล คิ้วเรืองกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

นายแพทย์ วรัญญู จิรามริทธิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

นายแพทย์ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์สาขาอายุรกรรมไต

นายแพทย์วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด