แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์สันติ เลิศวรรณวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์วสันต์ สุเมธพิพลชัย

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง แอนน์ ตันติพินธวัตร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

พญ. กิ่งแก้ว ตันติพลาผล

กุมารเวชศาสตร์ แพทย์แต่งตั้งสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก)

พญ. พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

นายแพทย์กิติศักดิ์ ไกรเกียรติ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์วรพล ยรรยงเกษมสุข

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด