แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะและทางเดินทางอาหาร

นายแพทย์วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์อาจ พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

พญ.ชาลิสา นิตุธร

อายุรแพทย์ ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ. ภักดี สรรค์นิกร

แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูก เชี่ยวชาญด้านมะเร็งศีรษะและลำคอ

ทพ.กำธร เกียรติมานะกุล

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

พญ. กิ่งแก้ว ตันติพลาผล

กุมารเวชศาสตร์ แพทย์แต่งตั้งสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก)

นายแพทย์กฤษกร ศรีกีรติวงศ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

แพทย์สาขาอายุกรรมประสาท

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ลีลาภัทรี

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ศุภสิน วงศ์บุญตัน

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์

นพ. ภีญญ์ สามัญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด