แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์วราชัย เคร่งวิรัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไผ่ บุญศิริ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงธัญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

กุมารเวชกรรมโรคผิวหนัง

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยาสูติ-นรีเวช

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cadiology Medicine)

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ณัฐพล จงสุขวรากุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์จักรพงศ์ คล้ายคลึง

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์ไชยา กมลพงศธร

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด