แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์สันติ ศุภภัทรเกษม

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์สุขุม งามกิติเดชากุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์กีฬา

แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์อนุชิต ศรีวิโรจน์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง จุฬามณี ชัยรัตนธนานนท์

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านเต้านม และผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรม

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.จิตรภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด