แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์ เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์วราห์ เชี่ยวชาญเวชกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสุทธนารัตน์ อภิวันทนา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ผศ.(พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.สุชาตา ราษฏรวิจิตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี

ทันตแพทย์ ชำนาญการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามโรคเหงือกและรากเทียม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด