แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

เฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

แพทย์หญิง แอนน์ ตันติพินธวัตร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ปิย์เมธ

ทันตกรรมประดิษฐ์

นายแพทย์อาจ พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง นภาพร มโนวิทย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ

อายุรเเพทย์ เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.อภิชาติ หวังวิวัฒน์เจริญ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธ์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด