แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

ทญ.พรทิพา ศิริวนิชสุนทร

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิก

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิงสุทธนารัตน์ อภิวันทนา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

แพทย์หญิง พรทิพา เจริญจิตรวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ กิตติกวิน

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์ อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

พญ.ธนพร พุทธานุภาพ

อายุรแพทย์ ชำนาญการโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด