แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

ทญ.ขวัญชนก ตัณฑเศรษฐี

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

พญ. สุพิชญา ภักษา

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ลีลาภัทรี

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นายแพทย์สันติ เลิศวรรณวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยาสูติ-นรีเวช

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ.อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์สิทธิโชค หทัยสงวน

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ศุภเดช ประภากรวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์สมิธ สุทธาโรจน์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นพ.วรงศ์ ลาภานันด์

อายุรแพทย์หัวใจ

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด