แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.พชร พารักษา

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ไพสินสมบูรณ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์นุกูล คิ้วเรืองกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

นายแพทย์ ไพรินทร์ กิตติสาเรศ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ทพญ.อทิตยา วงศ์พร้อมมูล

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

แพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสริดา เลาพันธุ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์รุจิกร

แพทย์ประจำสาขาอารุกรรมทั่วไป

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

พญ.นิสราพร สมานเกียรติสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์กีฬา

ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด