แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงอรจิรา บูรณากาญจน์

สาขาจักษุกล้ามเนื้อตา

แพทย์หญิง ชุติมา จิตต์ประเสริฐงาม

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์พฤทธิพันธ์ แพรกทอง

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์ วิน ธีระพันธ์เจริญ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง นภาพร มโนวิทย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์สุรินทร์ ดิกิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด