แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะและทางเดินทางอาหาร

พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

นพ.พชร พารักษา

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านเต้านม และผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรม

แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์ชยนันท์ ศิวรังสรรค์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ลม จันทร์ชัยมงคล

ทันตแพทย์ปริทันตวิทยา

ทพญ.อทิตยา วงศ์พร้อมมูล

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผศ.(พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

แพทย์สาขาอายุกรรมประสาท

แพทย์หญิง ลูกหวาย คู่ธีรวงศ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชกรรม

นายแพทย์ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์สาขาอายุรกรรมไต

นายแพทย์ ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ภาวิณี ชิรปัญญานนท์

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด