แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นายแพทย์วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ศิริชัย บุญชิต

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นายแพทย์พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์พฤทธิพันธ์ แพรกทอง

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิง นงนุช สุภาสนันท์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ. ศุภวิชญ์ สมิทธิเศรษฐ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

ผศ.(พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด