แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์วราห์ เชี่ยวชาญเวชกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ศุภเดช ประภากรวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นายแพทย์จตุพล คงถาวรสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์กษิดิศ ศรีจงใจ

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงนลินี เชื้อวณิชากร

กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการเด็ก

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด