แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

แพทย์หญิงอรจิรา ตั้งงามสกุล

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ โสฬส อนุชปรีดา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

แพทย์สาขาอายุกรรมประสาท

แพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว

นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบการหายใจ

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

แพทย์หญิงอุรารี พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์กำพล เติมอัครถาวร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิงณัฐนันท์ ธีระภัทรพลชัย

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด