แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ณฐพล ลิติตรานนท์

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

นายแพทย์ เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงธัญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิง จุฬามณี ชัยรัตนธนานนท์

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบการหายใจ

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ. สมชาย ตั้งคุรุสรณ์

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นพ. ดนัย หีบท่าไม้

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

สาธิตา โรจน์พจนรัตน์

นักศิลปะบำบัด (Let's Talk)

นายแพทย์ธีรดนย์ จันทร์แสงเพ็ชร์

แพทย์ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

ทันตแพทย์หญิงณัฐนันท์ ธีระภัทรพลชัย

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์ ธนากร หีตช่วย

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด