แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ไพสินสมบูรณ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แพทย์หญิง ภาวิณี ธีรการุณวงศ์

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิง ฐิติมา วรวุฒางกูร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ ทิวากร หลีสันติพงศ์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด