แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะและทางเดินทางอาหาร

แพทย์หญิงวรรณดี คิดรุ่งเรือง

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์

แพทย์ประจำสาขา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์สุรินทร์ ดิกิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ. ปิยนันท์ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์หัวใจ

นพ. เขม โสวิรัชน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์

พัชรินทร์ แซ่เจี่ย

นักจิตบำบัด และโยคะบำบัด (Let's Talk)

ทพ.วสุพล สอดศุข

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กำธร เกียรติมานะกุล

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

ทันตแพทย์หญิงกนกพร อาชีวะวานิช

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์สมิธ สุทธาโรจน์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ทันตแพทย์หญิงณัฐธิดา วิเศษรัตน์

แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

นายแพทย์สุขุม งามกิติเดชากุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

อายุรแพทย์หัวใจ

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์กีฬา

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด