แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ.นิสราพร สมานเกียรติสกุล

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

นพ.ณฐพล ลิติตรานนท์

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์หญิงภารวี ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ณัฐพล จงสุขวรากุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิงณิชนันทร์ วิเศษรัตน์

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์ลม จันทร์ชัยมงคล

ทันตแพทย์ปริทันตวิทยา

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงพรชิตา เลิศบัวสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ศุภวิชญ์ สมิทธิเศรษฐ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นพ.สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

โสต ศอ นาสิกแพทย์

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด