แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

ทญ.วิมล ศักดิ์นันท์

ทันตกรรมทั่วไป

นายแพทย์นุกูล คิ้วเรืองกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

นายแพทย์ฐิติจิต กุลปรีดารัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.พชร พารักษา

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.จิตรภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบการหายใจ

นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ทันตแพทย์หญิงสิริยาภา

แพทย์ทันตศัลยศาสตร์

นายแพทย์ชยนันท์ ศิวรังสรรค์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด