แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์สมชาย สมศิริพรชัย

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ศุภเดช ประภากรวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์กฤตเมธ อมรรักษา

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. ศุภวิชญ์ สมิทธิเศรษฐ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภาณุรัก เกตุพงษ์

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ. อรรคพล พูลเจริญ

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ทพ.วรวิช เลิศสิน

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ไชยเชษฐ เนตรสว่าง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์สมชาย แก้ววิมลรัตน์

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงสริดา เลาพันธุ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.พชรพร ศรีเดช

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด