พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

วุฒิบัตร

พญ.ผาณิต ฉายศิริ
วัน เวลา