แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์กษิดิศ ศรีจงใจ

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงศิริพร ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์บัณฑิต รุ่งนิ่ม

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงสริดา เลาพันธุ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู-คอ-จมูก

นายแพทย์วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

แพทย์หญิงจันทร์พร มะระพฤกษ์วรรณ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศรีสุดา ศิริเจริญแสง

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิง ดาราวรรณ จันทร์ทัด

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ทพญ.ลีล่า เลาหวิรภาพ

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมปริทันต์

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด