แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

โรคปวดศีรษะ / ภาวะพัฒนาการซ้ำหรือถดถอยจากโรคของระบบปราสาท

นายแพทย์ธิติวัฒน์ สุรพันธุ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงพัชยาพรรณ ภูมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ณัฐพงศ์ หงษ์คู

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์พิรุณ ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.นิจจารีย์ ศุภดิลกลักษณ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวชและด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์รุจิกร

แพทย์ประจำสาขาอารุกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิงนภัทร โยธะธราดล

แพทย์คลินิกทันตกรรม

แพทย์หญิง กมลลักษณ์ อนันต์นิธิวุฒิ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

คุณธีรพงษ์ ขัดผาด

นักจิตวิทยาคลินิก

พญ.ชลธิดา นาถะพินธุ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ.สิรินทร์ ชัชกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.อมรวินิษฐ์ กนกวรรณวิมล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด