แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์อนุชิต ศรีวิโรจน์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ตระการ ไชยวานิช

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู-คอ-จมูก

ทพญ.ณัฏฐา ธารารัตน์สาธิต

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านหัตถการอุดฟันและความสวยงาม

นพ.เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ. ธัชชัย กิจกังวาล

โรคที่เกิดกับหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

แพทย์หญิงธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

แพทย์สาขาออายุรกรรมระบบประสาท

แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี

ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม หัตถการ ชำนาญการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามโรคเหงือกและรากเทียม

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด