แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์

ศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์หญิงธัญญนันท์ จามิกร

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์บุญชัย จิระกรานนท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ. เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

ทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร

นายแพทย์วรพล ยรรยงเกษมสุข

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศิริพร ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิง พรทิพา เจริญจิตรวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด