แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงพิชญา เชื้อพานิชย์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์พิรุณ ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู-คอ-จมูก

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

อายุรแพทย์หัวใจ

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นายแพทย์วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิง ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์สาขาอายุรกรรมไต

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด