ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิก (Let's Talk)

วุฒิบัตร

นักจิตวิทยาคลินิก
วัน เวลา
นักจิตวิทยาคลินิก กับการดูแลสภาวะ “จิตใจ” คนไข้

   นักจิตวิทยาคลินิกให้การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตใจ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ให้การบำบัด รวมถึงเรื่องของการทำวิจัย ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามารับบริการสามารถเป็นได้ตั้งแต่ ผู้ที่มีปัญหาความเครียด ความกังวล หรือมีพฤติกรรมที่รู้สึกต้องการปรับแก้ ดูแลไปจนถึงคนไข้ที่มีภาวะทางจิต

จิตแพทย์ vs นักจิตวิทยาคลินิก ไม่ต้อง “ป่วย” ก็เข้ามาปรึกษาได้
   ปกติแพทย์จะตรวจวินิจฉัย และจ่ายยาได้ แต่นักจิตวิทยาจะใช้แบบทดสอบเข้ามาช่วยในบางรายที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อซัพพอร์ตในเวลาที่หมอต้องการข้อมูลการรักษา ผู้ที่จะเข้ามาพบนักจิตวิทยา ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเท่านั้น อาจเป็นผู้ที่ต้องการเข้ามาปรึกษาปัญหา เพื่อระบาย ปรับรูปแบบความคิด พฤติกรรม อารมณ์
ฟื้นฟู “จิตใจ” เพื่อให้คนไข้เปิดใจ
   ในกระบวนการฟื้นฟูจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ผู้รับบริการบางรายอาจมีการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจบุคคล ปัญหา และศักยภาพที่มีมากขึ้น โดยนักจิตวิทยาจะวางแผนแนวทางการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ

นักจิตบำบัดของ Let’s Talk
ที่ Let’s Talk แบ่งการดูแลแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยนอก สามารถนัดหมายกับนักจิตวิทยาโดยตรง กรณีที่ยังไม่สะดวกพบคุณหมอ หรือบางรายอาจจะพบคุณหมอแล้วส่งต่อมาเพื่อประเมิน และรับการบำบัดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการบำบัด และการวัดผล
ใช้เวลาพูดคุยแต่ละครั้งประมาณ 45 - 60 นาที แล้วแต่บุคคล ในบางกรณีเจอกันครั้งเดียว หรือบางกรณีอาจเป็นการนัดต่อเนื่องโดยการวัดผลก็จะให้ทำแบบประเมินทางจิตวิทยา ทั้งก่อนและหลังรับบริการ คอยติดตามผลในครั้งถัดไปที่พบกัน บันทึก และประเมินผลไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมายของผู้รับบริการ  

            สุดท้ายเธอฝากบอกว่า สำหรับคนที่ยังไม่อยากพบแพทย์ ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับนักจิตวิทยาก่อนได้ ถ้าพบว่ามีแนวโน้มอาการรุนแรง ที่จะเป็นอันตรายกับตัวคนไข้หรือบุคคลอื่น ก็จะทำการส่งต่อเพื่อให้คุณหมอ และทีมร่วมกันวางแผนในการรักษาต่อไป

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์Let's Talk  (จิตเวช)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.1772