พญ.พิลาสลักษณ์ นําชัยชนะกิจ

นาสิกแพทย์

วุฒิบัตร

นาสิกแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี 15:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00