03-มิ.ย.-2561
โรงพยาบาลเปาโล โดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “Global Partnership for Excellent Healthcare Towards Thailand 4.0” ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ด้านความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนด้านบริหารจัดการและการบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิตอล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอภาพรวม 45ปี BDMS ในวันที่ 1กันยายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

Photo Gallary

service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2