แพทย์หญิง มัณฑนา ศุภางค์ภรรธนะ

แพทย์จักษุจอสาขาประสาทตา

วุฒิบัตร

สาขาประสาทตา
วัน เวลา
เสาร์ 13:00 - 20:00