นายแพทย์ ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00