นพ.ไพโรจน์ มิคะเสน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ดวงพร อารยะพงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. วรภา ลีลาพฤทธิ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สาขาศัลยกรรมตกแต่งจักษุและเสริมสร้าง

นัดหมายแพทย์
พญ.กัณฑ์กณัฐ งามวิชัยรัชต์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์