โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-พ.ย.-2562 ถึง 01-ธ.ค.-2572

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี  
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0-2271-7000 ต่อ 10498-99