นพ.โสภณ สงวนวงษ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
วัน เวลา
จันทร์ 16:30 - 18:00
พฤหัสบดี 09:30 - 12:00
ศุกร์ 16:30 - 18:00
เสาร์ 13:30 - 15:00
อาทิตย์ 10:00 - 12:00