พญ. เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์

Information Not found.

วุฒิบัตร

กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล