ผ่าตัดก้อนที่เต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมผ่าตัด
จำนวนวันนอน
ราคา
   ผ่าตัดก้อนที่เต้านม2 วัน 1 คืน
49,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
1. ค่าห้องพักฟื้นประเภท Standard จำนวนวันนอน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
4. ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ เหมาจ่าย เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
5. การดูแลในห้องพักฟื้น ICU ตามเงื่อนไข เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
6. รวมการตรวจคัดกรอง Covid-19 ก่อนผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้
1. ค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด/ ยากลับบ้าน เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ
ศัลยกรรม (10437)
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศัลยกรรมแพทย์เฉพาะทางเต้านม

นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์
นัดหมายแพทย์