นพ.องค์การ คมสัน

หัวใจ

วุฒิบัตร

หัวใจและหลอดลือด
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 12:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาล รามาธิบดี
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาล รามาธิบดี