พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:00 - 14:00