พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

นัดหมายแพทย์
พ.อ.นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. กรรณิการ์ โชครัมย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. กันยา วรกิจวัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. กัลยณัฏฐ กาญจนบุระ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. กาญจนา ปรีชา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. กิ่งแก้ว ตันติพลาผล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ แพทย์แต่งตั้งสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก)

นัดหมายแพทย์
พญ. กุสุมา ชินอรุณชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. จันทิมา อารยางกูร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. จารุดา เพชรชสุวรรณ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. จิตตาภา แสงสุวรรณโต
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

.

นัดหมายแพทย์
พญ. จินตนา วชิรกิติกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. จุฬณี สังเกตชน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ชญาณิศา เมฆพัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ชนิยา กัลชาญพิเศษ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ชลดา เลาหวีรนิตย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ-นรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ. ชุตินันท์ นิรมิตไชยนนท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา

นัดหมายแพทย์
พญ. ชุลีกร อิ้วตกส้าน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ณัฐกานต์ นักฟ้อน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นัดหมายแพทย์
พญ. ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นัดหมายแพทย์