แพทย์หญิง ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00