นพ. คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ทนงศักดิ์ เตรียมชัยศรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ – แพทย์แต่งตั้งตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก )

นัดหมายแพทย์
นพ. องอาจ อมรกูล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พ.อ.นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. กิ่งแก้ว ตันติพลาผล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ แพทย์แต่งตั้งสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก)

นัดหมายแพทย์
พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. ชุลีกร อิ้วตกส้าน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. บุญสม รัตนศิริ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

นัดหมายแพทย์
พญ. มาณวิกา ทศมาศวรกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

นัดหมายแพทย์
พญ. สุพิชญา ภักษา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

นัดหมายแพทย์
พญ. สุรีรัตน์ พงศ์พฤกษา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำศูนย์กุมารเวช และภูมิแพ้

นัดหมายแพทย์
พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์