ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยกรรม

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Upper GI Surgery
Kyushu University Hospital / Fukuoka Japan
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์
รพ.วชิรพยาบาล
Internships
รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การรักษาโรคทางศัลยกรรมค่อนข้างตรงไปตรงมา คือเวลาเราผ่าตัดเสร็จก็จะเห็นคนไข้มีอาการดีขึ้นค่อนข้างเร็ว จริงๆ หมอชอบที่ได้ดูแลคนไข้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เจอคนไข้เข้ามา ได้ตรวจ ได้วินิจฉัย และได้รับการรักษาจนหายดี อีกอย่างที่หมอสนใจ คือเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดที่มักมีความรู้ และเครื่องมือใหม่ๆ ออกมาให้ศึกษาและได้ใช้อยู่เสมอ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ซึ่งมีประโยชน์มาก คนไข้จะมีแผลที่เล็กลงเยอะ ฟื้นตัวก็เร็วขึ้น ผลที่ได้ก็ดีขึ้น

หลังจาก ผศ.นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหมอได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนต่อ และยังได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยการศึกษาต่อทางด้าน Upper GI Surgery ที่ Kyushu University Hospital ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการศึกษาไว้ว่า...

 

จากที่ได้ศึกษาด้านศัลยศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดแบบใหม่ๆ มากขึ้น เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ด้วยการผ่าตัดผ่านแผลขนาดเล็กทางหน้าท้อง รวมถึงการผ่าตัดแบบสอดกล้อง (Endoscopic Surgery) คือการเอากล้องสอดเข้าไปทางปาก ทางเดินอาหาร ทั้งนี้ ตอนเรียนเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ หมอก็มีความสนใจโรคในระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ รวมไปถึงตับอ่อน และการผ่าตัดไส้เลื่อนด้วย

 

รักษาด้วยความเข้าใจ แก้ไขอย่างตรงจุด

ในการรักษา หรือการผ่าตัด คุณหมอวิศิษฏ์ จะอธิบายให้คนไข้ทราบถึงทางเลือกในการรักษา ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี รวมถึงแนวทางการรักษา ผลการรักษาจะออกมาเป็นแบบไหน โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน และวิธีจัดการหรือป้องกัน โดยการเลือกวิธีรักษาจะต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกันเป็นรายบุคคล คือเลือกให้เหมาะกับคนไข้ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์ กับคนไข้ โดยจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยด้วยเสมอ...

การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง จึงช่วยลดอาการเจ็บแผล ได้ผลลัพธ์ที่ดี และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย เวลาในการพักฟื้นก็จะน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น ที่เปาโล พหลโยธิน เรามีอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีความพร้อมของแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน ของแพทย์เฉพาะทางในด้านต่างๆ พยาบาลชำนาญการ นักกายภาพบำบัด นักรังสีรักษา นักกำหนดอาหาร และอีกหลายๆ ฝ่าย รวมไปถึงสถานที่ก็มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 

กว่า 14 ปี ของการเป็นศัลยแพทย์ คุณหมอวิศิษฏ์ ได้สั่งสมประสบการณ์การดูแลรักษาคนไข้มามากมาย ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดในแบบส่องกล้อง และผ่าตัดแบบเปิด

 

เมื่อคนไข้ไว้วางใจให้เราดูแลรักษา หมอก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ทั้งการรักษา การให้ข้อมูล ให้คำแนะนำถึงทางเลือกต่างๆ โดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลางของการรักษา การวินิจฉัยเราจะต้องเข้าถึงพยาธิสภาพของโรค เข้าใจความรู้สึก และความคาดหวังของคนไข้ เป้าหมายสำคัญ คือคนไข้ต้องหายจากความเจ็บป่วย หายจากโรค โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

 

เป็นทั้งแพทย์ผู้รักษา และอาจารย์แพทย์ด้านศัลยศาสตร์

นอกจากการรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอวิศิษฎ์ ยังเป็นอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยให้ความรู้กับแพทย์ที่ศึกษาเฉพาะทางด้านการผ่าตัด ดูแลเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานวิจัยที่คุณหมอสนใจในเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร ที่สถาบันอีกด้วย

ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะและทางเดินทางอาหาร

วุฒิบัตร

ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00