พันเอก นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
พุธ 10:30 - 12:00
ศุกร์ 10:30 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 11:00