ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ.กิตติชัย กุลธนปรีดา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. ศิขริน ศรพิพัฒน์พงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ.พิศาล วิโรจนสำเริง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. กำธร วิจิตรกำธร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. กิตติพงศ์ ชัยบุตร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

นัดหมายแพทย์
นพ. คุณากร ภูรีเสถียร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีระ ศักดิยากร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. นิธิคุณ บุญอิ้ง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์
นพ. ปิติชัย สุพพัฒพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

นัดหมายแพทย์
นพ. อานุภาพ เทียนหิรัญ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

นัดหมายแพทย์
นพ.วิทยา ยุทธวรวิทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ผศ.นพ. สอาด ตรีพงษ์กรุณา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์
พญ. กุสุมา ชินอรุณชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. วิภาวี อินทโสตถิ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

นัดหมายแพทย์
พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์
พญ. อัษรา เทพบัญชรชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

นัดหมายแพทย์
พญ.จรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นัดหมายแพทย์