ผศ.นพ. สอาด ตรีพงษ์กรุณา

ศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน เวลา
พุธ 16:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Certifucate of Hepatopancreatobiliary Surgery & Liver TransplantAustin Hospital Australia