สาธิตา โรจน์พจนรัตน์

นักศิลปะบำบัด (Let's Talk)

วุฒิบัตร

นักศิลปะบำบัด
วัน เวลา
ศิลปะบำบัด ช่วยฟื้นฟูจิตใจ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง
ศิลปะบำบัด คือ การทำจิตบำบัดชนิดหนึ่ง ที่มีการใช้กระบวนการศิลปะเป็นอีกหนึ่งในวิธีการสื่อสาร นอกเหนือจากการพูดคุย โดยกระบวนการ และผลงานศิลปะจะเป็นช่องทางหนึ่งในการทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการกำลังเผชิญ ศิลปะบำบัด จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีความต้องการทางสุขภาพจิต และเผชิญกับความท้าทายในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองผ่านการพูดคุย
       ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ศิลปะระหว่างกระบวนการบำบัด ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีอุปกรณ์หลากหลายให้เลือกใช้ นอกเหนือจากกระดาษสีชนิดต่างๆ ยังเลือกใช้ดินน้ำมัน กระดาษ นิตยสาร อุปกรณ์งานฝีมือ หรือสิ่งของอื่นๆ เช่น การ์ดภาพ โปสการ์ด เศษวัสดุต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญทางศิลปะ ไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม และไม่มีการตัดสินว่าสิ่งใดถูก หรือผิด


สร้างพื้นที่เปิดใจให้กับทุกวัย

นอกจากเด็ก ที่อาจสื่อสารความรู้สึก ความคิด ผ่านกระบวนการทางศิลปะได้ดีกว่าการพูดคุยแล้ว ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการรับฟัง และการยอมรับ ก็ได้ประโยชน์จากชั่วโมงการทำศิลปะบำบัดเช่นเดียวกัน ทั้งด้านการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกเชิงบวก และเชิงลบ และนำไปสู่ความคลี่คลายในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการศิลปะ โดยนักศิลปะบำบัด จะช่วยตั้งข้อสังเกต หรือตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้รับบริการได้สังเกต ทบทวน เชื่อมโยง ทำความเข้าใจประสบการณ์ของตนเอง นำไปสู่การเลือกมุมมองในการจัดการกับปัญหาที่เป็นผลกระทบจากอดีต หรือที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้


**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ Let's Talk  (จิตเวช)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.1772