ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
08-มี.ค.-2566
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
      ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ดำเนินการให้บริการดูแลสุขภาพพนักงานของบริษัทคู่สัญญา จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และชีวิตมีความสุข (Healthy and wellness) ตามแนวทางของ 6A

      Accredit: โรงพยาบาลดำเนินการขอรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขไทย และก้าวต่อไปคือ มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทผู้รับบริการว่างานอาชีวที่ทางรพ. ดูแลให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเป็นตามแนวทางมาตรฐาน รวมทั้งเครื่องมือที่ให้บริการได้รับการรับรองมาตรฐานทางอาชีวอนามัย

      นอกจากนั้น ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบุคลากรด้านกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมและได้เป็น Matheson’s Certified Functional Capacity Evaluator และ Matheson’s Certified Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถประเมินผู้ป่วยที่ส่งมาจากลูกค้าองค์กร และพิจารณาให้กลับไปทำงานอย่างเหมาะสม ภายหลังมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการปฎิบัติงาน หรือมีปัญหาทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

      Assessments: ใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ โรคเรื้อรัง ความเสี่ยงจากการประกอบการงาน รวมทั้งพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อวางแผนการตรวจสุขภาพ

      เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ได้เป็นผู้นำร่องในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการทำงาน และการใช้ชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ด้วยการนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ซึ่ง BDMS พัฒนาร่วมกับ OHSU ให้กับลูกค้าองค์กร และพนักงานได้ตระหนักรู้ความเสี่ยงทั้งสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจของตนเอง ทำให้องค์กรเห็นภาพรวมสุขภาวะพนักงาน จากรายงานการบริหารสุขภาวะพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Health Productivity Management (HPM) Report ผลที่ได้จะนำไปสู่การออกแบบการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพพนักงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานให้กับองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

      Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพจากการทำงาน โดยวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และวิเคราะห์ทางเวชสถิติสำหรับองค์กร เพื่อมองหาปัญหา และร่วมหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบขององค์กร เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต ฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะโรคเรื้อรังให้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเพิ่มผลผลิตของพนักงาน และองค์กร

      Adaptation: สร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกกรม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ในกลุ่มความเสี่ยง

      เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ได้ดำเนินการก่อตั้งทีมงาน Health up จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กร ให้ตระหนัก และปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตที่มีผลดีต่อสุขภาพพนักงานในกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นทีมสหวิชาชีพ นอกจากทีมแพทย์อาชีว พยาบาลอาชีว ยังมีทีมงานฝ่ายบุคคล กายภาพบำบัด แพทย์สาขาอื่นๆ ฝ่ายการตลาด และมีการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพที่หลากหลาย ให้เจาะจงเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด เช่น โปรแกรมเฉพาะโรค โปรแกรมเฉพาะแต่ละบุคลิกภาพ โปรแกรมเฉพาะตามอาชีพการงาน

      Acknowledges: มีการทำศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อใช้ดำเนินงานทางอาชีว เพื่อสร้างความมั่นใจในองค์กร กลุ่มลูกค้าบริษัท โดยมีวิชาการอ้างอิง

ร่วมกับ BDMS และ OHSU แปลแบบสำรวจพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตการทำงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยแปลจากต้นฉบับ Barratt Impulsiveness Scale (BIS 11) เป็นฉบับภาษาไทย โดยขอลิขสิทธิ์จากต้นฉบับ แปลบนพื้นฐานงานวิจัย เป็นแบบสำรวจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการชี้วัดได้จริง ได้รับการแปลเพื่อนำมาใช้กับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยชาวไทย และตีพิมพ์เผยแพร่โดย BDMS และ OHSU ในวารสารการวิจัยทางจิตวิทยา (จูนจา และคณะ, 2562) (Psychiatry Research (Juneja et al., 2019)
ร่วมกับ BDMS และ OHSU ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง Let's Get Healthy! Thailand Diet Survey Validation เป็นการศึกษาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโปรแกรม Let's Get Healthy! ซึ่งอยู่ระหว่างส่งเรื่องตีพิมพ์

      Applications: มีการสร้าง Application ต่างๆ สำหรับพนักงานองค์กร เพื่อให้เข้าใจสุขภาพของตนเอง และความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งแนวทาง และเครื่องมือการปรับเปลี่ยนตนองเพื่อสุขภาพที่ดี
      • Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ใช้ในการประเมินพฤติกรรมของตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ
      • Health up Application ใช้สำหรับดูผลตรวจสุขภาพว่าผลตรวจนั้นมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวัง และรับคำแนะนำ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการ ดังต่อไปนี้
      1. Health Risk Assessment by Walk through Survey: การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และทีมสหวิชชาชีพ จะทำการสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินความเสี่ยง และหามาตรการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละแผนกของบริษัท รวมถึงออกแบบการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับลักษณะงานของแผนกนั้นๆ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเกิดประโยชน์ต่อพนักงานมากที่สุด
      2. Fit For Work Program: ตรวจประเมินความเหมาะสมของสุขภาพ และงานที่ทำ

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Medical Examination)
      เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับกาศ และด้วยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก 1 ปี เป็นอย่างน้อย
ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่สูง (Work at Height Medical Examination) การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง การขึ้นที่สูงลูกจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากนายจ้างอย่างใกล้ชิด
      จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการตรวจประเมินความพร้อมของสุขภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต และเจ็บป่วยลงได้ ตามกฎหมายด้านแรงงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ได้แก่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551, มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (มปอ. 101: 2561) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง เป็นต้น

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (Oil & Energies United Kingdom; OEUK Medical Examination)
      เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทางศูนย์อาชีวอนามัย (Occupational Health Center) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาติจาก OEUK เพื่อการตรวจประเมินพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามที่มาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักรกำหนด

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (Offshore Medical Examination)
     เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และลักษณะงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง พนักงานจึงต้องมีสุขภาพที่พร้อม โดยแพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ว่า พนักงานนั้นมีความพร้อม และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรวมถึงรักษา และแก้ไข โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนไปปฏิบัติหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
พญ. วชิราภรณ์ ไทยประยูร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ. พรพงศ์ กิ่งวัฒนากุล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ. เขม โสวิรัชน์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.ไชยเชษฐ เนตรสว่าง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์