Best Seller ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

Check And Shine คัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

Check And Shine คัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

Be Alright ผ่าตัดก้อนที่เต้านม

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563

ผ่าตัดก้อนที่เต้านม

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่าตัดก้อนที่เต้านม

สามารถจอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

คัดกรองเต้านม

จอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 7 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

คัดกรองเต้านม

จอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 7 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ชวนคุณผู้หญิง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวผู้หญิงเรา ในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการแต่อาจจะชัดเจน

4 ขั้นตอนรับมือ เมื่อรู้ว่าตนเองเป็น “มะเร็งเต้านม”

เมื่อเข้ารับการตรวจเต้านมแล้ว แพทย์ทำการแจ้งผลว่าป่วยเป็นมะเร็ง

4 ขั้นตอนรับมือ เมื่อรู้ว่าตนเองเป็น “มะเร็งเต้านม”

เมื่อเข้ารับการตรวจเต้านมแล้ว แพทย์ทำการแจ้งผลว่าป่วยเป็นมะเร็ง

คลำพบ “ก้อนเนื้อที่เต้านม” กลิ้งได้ อันตรายแค่ไหน?

เป็นที่ทราบกันดีว่า “มะเร็งเต้านม” ในผู้หญิงไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

คลำพบ “ก้อนเนื้อที่เต้านม” กลิ้งได้ อันตรายแค่ไหน?

เป็นที่ทราบกันดีว่า “มะเร็งเต้านม” ในผู้หญิงไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ทางเลือกจัดการก้อนเต้านม

ทุกวันนี้ “ก้อนผิดปกติที่เต้านม” เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้หญิงไทยปัจจุบัน

ผ่าตัดเต้านม แบบสงวนเต้า

มะเร็งเต้านม โรคสุดฮอตขึ้นชาร์ตโรคที่เป็นอันตรายและคุกคามชีวิตผู้หญิงเป็นอย่างมาก

ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนม หรือต่อมน้ำนม

รักษาก้อนเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ Cryosurgery in Breast Mass Treatment

เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ "ผ่าตัดรักษาก้อนเนื้องอกในเต้านมด้วยความเย็นติดลบ"

ถุงน้ำในเต้านม Breast Cyst

ถุงน้ำในเต้านม ไม่ใช่ก้อนเนื้อ แล้วถุงน้ำพวกนี้คืออะไร?

ถุงน้ำในเต้านม Breast Cyst

ถุงน้ำในเต้านม ไม่ใช่ก้อนเนื้อ แล้วถุงน้ำพวกนี้คืออะไร?