ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
20-มี.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมผ่าตัดจำนวนวันนอนราคา
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง (ระดับ 1) 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 249,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง (ระดับ 2)
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 319,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)


รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ เหมาจ่ายเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. ค่าห้องพักฟื้นประเภท Standard คลิก (จำนวนวันนอน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม)
4. การดูแลในห้องพักฟื้น ICU (1คืน) ตามเงื่อนไข เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
5. ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
6. อุปกรณ์ Implant เฉพาะการทำหัตถการ Laminectomy Level 1 และ Laminectomy Level 2 ตามรายการที่กำหนด
7. ค่าบริการกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
8. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. ค่ารายการตรวจทางห้องปฎิบัติการก่อนผ่าตัด ค่าตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
2. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่ม หรือต้องการพิเศษในการผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือด นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเวชภัณฑ์ และยากลับบ้าน
6. กรณีมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- ผู้รับการผ่าตัดต้องไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 หรือได้รับการคัดกรองแล้วว่าไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าว
- การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย ได้ที่ 1772 กด2 กด3 ต่อ กระดูกและข้อ
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล