พญ. วรางคณา ศิริรัตน์

Information Not found.

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชะลอวัย
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 15:30
พฤหัสบดี 08:00 - 15:30
ศุกร์ 08:00 - 15:30
อาทิตย์ 08:00 - 15:30
วุฒิการศึกษา
- American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM)
- Fellowship in Anti - Aging and Regenerative Medicine มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาเพิ่มเติม
- Lifestyle medicine: Nutrition and The metabolic syndrome, Harvard medical school
- Intensive course - Basic Knowledgen in Sleep Medicine) สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
- Case base learning in Geriatric Ambulatory Care กรมการแพทย์
- โรคผิวหนังสำหรับแพทย์ 1 เดือน สถาบันโรคผิวหนัง