พญ.เรณู อาจปรุ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิบัตร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติบัตรบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
วัน เวลา
อังคาร 07:00 - 14:00
พุธ 07:00 - 14:00
พฤหัสบดี 07:00 - 14:00
ศุกร์ 07:00 - 14:00
เสาร์ 07:00 - 13:00
อาทิตย์ 07:00 - 13:00
ประวัติ
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
- อบรมด้าน Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine 2017 จากสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560