นายแพทย์ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา