พญ. พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
เสาร์ 13:00 - 16:00