โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-พ.ย.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 1772 ต่อ สุขภาพสตรี