พญ. วิภาวี อินทโสตถิ

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
วัน เวลา
พฤหัสบดี 16:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรศาสตร์ทั่วไป และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน
และทางเดินน้ำดี
โรงพยาบาลราชวิถี