นพ. ธัชชัย กิจกังวาล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรคที่เกิดกับหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

นัดหมายแพทย์
นพ. นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ. ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. สุเทพ เทอดอุดมธรรม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ. สุระ บุญรัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ.องค์การ คมสัน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

หัวใจ

นัดหมายแพทย์
รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยศาสตร์ หัวใจและทรวงอก

นัดหมายแพทย์
ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์