นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

วุฒิบัตร

Information Not found.
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 12:00

ความเชี่ยวชาญ

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

การศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542

วุฒิบัตร 

  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์  ปี 2547
  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ปี 2552
  • Research Fellowship in Endocrine surgery and oncology ที่ UCSF  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2559

ประสบการณ์การทำงาน

อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์เต้านม และต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล