ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
08-มี.ค.-2566
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
      ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ดำเนินการให้บริการดูแลสุขภาพพนักงานของบริษัทคู่สัญญา จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และชีวิตมีความสุข (Healthy and wellness) ตามแนวทางของ 6A

      Accredit: โรงพยาบาลดำเนินการขอรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขไทย และก้าวต่อไปคือ มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทผู้รับบริการว่างานอาชีวที่ทางรพ. ดูแลให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเป็นตามแนวทางมาตรฐาน รวมทั้งเครื่องมือที่ให้บริการได้รับการรับรองมาตรฐานทางอาชีวอนามัย

      นอกจากนั้น ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบุคลากรด้านกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมและได้เป็น Matheson’s Certified Functional Capacity Evaluator และ Matheson’s Certified Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถประเมินผู้ป่วยที่ส่งมาจากลูกค้าองค์กร และพิจารณาให้กลับไปทำงานอย่างเหมาะสม ภายหลังมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการปฎิบัติงาน หรือมีปัญหาทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

      Assessments: ใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ โรคเรื้อรัง ความเสี่ยงจากการประกอบการงาน รวมทั้งพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อวางแผนการตรวจสุขภาพ

      เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ได้เป็นผู้นำร่องในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการทำงาน และการใช้ชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ด้วยการนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ซึ่ง BDMS พัฒนาร่วมกับ OHSU ให้กับลูกค้าองค์กร และพนักงานได้ตระหนักรู้ความเสี่ยงทั้งสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจของตนเอง ทำให้องค์กรเห็นภาพรวมสุขภาวะพนักงาน จากรายงานการบริหารสุขภาวะพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Health Productivity Management (HPM) Report ผลที่ได้จะนำไปสู่การออกแบบการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพพนักงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานให้กับองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

      Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพจากการทำงาน โดยวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และวิเคราะห์ทางเวชสถิติสำหรับองค์กร เพื่อมองหาปัญหา และร่วมหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบขององค์กร เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต ฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะโรคเรื้อรังให้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเพิ่มผลผลิตของพนักงาน และองค์กร

      Adaptation: สร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกกรม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ในกลุ่มความเสี่ยง

      เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ได้ดำเนินการก่อตั้งทีมงาน Health up จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กร ให้ตระหนัก และปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตที่มีผลดีต่อสุขภาพพนักงานในกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นทีมสหวิชาชีพ นอกจากทีมแพทย์อาชีว พยาบาลอาชีว ยังมีทีมงานฝ่ายบุคคล กายภาพบำบัด แพทย์สาขาอื่นๆ ฝ่ายการตลาด และมีการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพที่หลากหลาย ให้เจาะจงเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด เช่น โปรแกรมเฉพาะโรค โปรแกรมเฉพาะแต่ละบุคลิกภาพ โปรแกรมเฉพาะตามอาชีพการงาน

      Acknowledges: มีการทำศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อใช้ดำเนินงานทางอาชีว เพื่อสร้างความมั่นใจในองค์กร กลุ่มลูกค้าบริษัท โดยมีวิชาการอ้างอิง

ร่วมกับ BDMS และ OHSU แปลแบบสำรวจพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตการทำงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยแปลจากต้นฉบับ Barratt Impulsiveness Scale (BIS 11) เป็นฉบับภาษาไทย โดยขอลิขสิทธิ์จากต้นฉบับ แปลบนพื้นฐานงานวิจัย เป็นแบบสำรวจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการชี้วัดได้จริง ได้รับการแปลเพื่อนำมาใช้กับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยชาวไทย และตีพิมพ์เผยแพร่โดย BDMS และ OHSU ในวารสารการวิจัยทางจิตวิทยา (จูนจา และคณะ, 2562) (Psychiatry Research (Juneja et al., 2019)
ร่วมกับ BDMS และ OHSU ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง Let's Get Healthy! Thailand Diet Survey Validation เป็นการศึกษาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโปรแกรม Let's Get Healthy! ซึ่งอยู่ระหว่างส่งเรื่องตีพิมพ์

      Applications: มีการสร้าง Application ต่างๆ สำหรับพนักงานองค์กร เพื่อให้เข้าใจสุขภาพของตนเอง และความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งแนวทาง และเครื่องมือการปรับเปลี่ยนตนองเพื่อสุขภาพที่ดี
      • Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ใช้ในการประเมินพฤติกรรมของตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ
      • Health up Application ใช้สำหรับดูผลตรวจสุขภาพว่าผลตรวจนั้นมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวัง และรับคำแนะนำ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-อาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการ ดังต่อไปนี้
      1. Health Risk Assessment by Walk through Survey: การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และทีมสหวิชชาชีพ จะทำการสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินความเสี่ยง และหามาตรการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละแผนกของบริษัท รวมถึงออกแบบการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับลักษณะงานของแผนกนั้นๆ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเกิดประโยชน์ต่อพนักงานมากที่สุด
      2. Fit For Work Program: ตรวจประเมินความเหมาะสมของสุขภาพ และงานที่ทำ

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Medical Examination)
      เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับกาศ และด้วยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก 1 ปี เป็นอย่างน้อย
ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่สูง (Work at Height Medical Examination) การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง การขึ้นที่สูงลูกจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากนายจ้างอย่างใกล้ชิด
      จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการตรวจประเมินความพร้อมของสุขภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต และเจ็บป่วยลงได้ ตามกฎหมายด้านแรงงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ได้แก่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551, มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (มปอ. 101: 2561) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง เป็นต้น

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (Oil & Energies United Kingdom; OEUK Medical Examination)
      เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทางศูนย์อาชีวอนามัย (Occupational Health Center) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาติจาก OEUK เพื่อการตรวจประเมินพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามที่มาตรฐานของประเทศสหราชอาณาจักรกำหนด

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (Offshore Medical Examination)
     เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในการไปปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และลักษณะงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง พนักงานจึงต้องมีสุขภาพที่พร้อม โดยแพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ว่า พนักงานนั้นมีความพร้อม และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรวมถึงรักษา และแก้ไข โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนไปปฏิบัติหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
นพ. พรพงศ์ กิ่งวัฒนากุล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.ไชยเชษฐ เนตรสว่าง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์