รศ.พิเศษ นพ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ (กระดูกสันหลัง)

นัดหมายแพทย์
นพ. ชวาลวุฒิ เติมตะนันทน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. มาโนชญ์ สัมฤทธิ์โสภาค
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ (กระดูกสันหลัง)

นัดหมายแพทย์
นพ.กฤษกร ศรีสม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
ผศ.นพ. เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์
ศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์
น.พ. ปิยบุตร กิตติธรรมวงค์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกมือ

นัดหมายแพทย์
นพ. กษิดิศ ศรีจงใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. ชัยพร ศิริมานะกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ. ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. ณัฐวุฒิ วรรณธะพิสุทธิ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. ดนัย หีบท่าไม้
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีรัชชา วุฒิพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. นรินทร์ คุณกิตติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ. ประชัน บัญชาศึก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์
นพ. ประพนธ์ โกวิทวัฒนา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. ประวิทย์ ส่งแสงเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. พงศกร บุบผะเรณู
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์ทางกีฬา

นัดหมายแพทย์
นพ. ภัทร จุลศิริ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกทางเท้า

นัดหมายแพทย์
นพ. เมธี คงเผ่าพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกทางเท้า

นัดหมายแพทย์
นพ. วิสิทธิ์ วังวิทยากุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกเด็ก

นัดหมายแพทย์
นพ. สมชาย ตั้งคุรุสรณ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกมือ

นัดหมายแพทย์
นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นัดหมายแพทย์
นพ. สุขุม งามกิติเดชากุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์