นพ. เกรียงไกร อุดมสินโรจน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. ชัยยศ บูรณรัชดา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีธัช อนันต์วัฒนสุข
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. นิรมัล ปาเตีย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ปัณณธร ตั้งกงพาณิช
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์
พญ. ชญาณิศา เมฆพัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ชลดา เลาหวีรนิตย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์