นพ. นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล

อายุรแพทย์หัวใจ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์หัวใจ
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 17:30
พุธ 09:00 - 13:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลชลบุรี
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย