นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ.กิตติชัย กุลธนปรีดา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.วิทยา ยุทธวรวิทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
SIRIPONG PRASERTSUNTARASAI
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Plastic Surgeon , Unit of Plastic surgery, Department of Surgery

นัดหมายแพทย์
ทญ. ศุภศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทญ. อรลัดดา พิสุทธิวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรม

นัดหมายแพทย์
ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร

นัดหมายแพทย์
ทพ. ชานนท์ เอกวัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ตุลย์ เพชรอินทร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทพ. ปุณยวีร์ วีระโสภณ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. สุรศักดิ์ ชี้รัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทพ.ธนพล หนูมาน้อย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

.

นัดหมายแพทย์
น.พ. เมธี คงเผ่าพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกเท้า Foot and Ankle

นัดหมายแพทย์
นพ. กฤษณ์ ศิริปุณย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กษิดิศ ศรีจงใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

นัดหมายแพทย์
นพ. กันต์ โอโกโนกิ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กัมปนาท วีรกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กำธร วิจิตรกำธร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กำพล รัชวรพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

นัดหมายแพทย์
นพ. กิตติ ตู้จินดา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กิตินัทธ์ ทิมอุดม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. กุลธัช ชอบใช้
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. คุณากร ภูรีเสถียร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์