นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
พญ. ขนิษฐา อุดมพูนสิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ปพิชญา ลีลาไว
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นักกิจกรรมบำบัด

นัดหมายแพทย์
ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นักจิตวิทยาคลินิก

นัดหมายแพทย์
สาธิตา โรจน์พจนรัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นักศิลปะบำบัด

นัดหมายแพทย์
นพ.กิตติชัย กุลธนปรีดา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.วิทยา ยุทธวรวิทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
SIRIPONG PRASERTSUNTARASAI
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Plastic Surgeon , Unit of Plastic surgery, Department of Surgery

นัดหมายแพทย์
ทญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทญ. ศุภศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทญ. สุภิสรา พัชรามันต์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตแพทย์

นัดหมายแพทย์
ทญ. เสาวนีย์ แสงทองศรีกมล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทญ. อรลัดดา พิสุทธิวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรม

นัดหมายแพทย์
ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร

นัดหมายแพทย์
ทพ. ชานนท์ เอกวัฒน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ตุลย์ เพชรอินทร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทพ. ปุณยวีร์ วีระโสภณ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. สุรศักดิ์ ชี้รัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทพ.ธนพล หนูมาน้อย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

.

นัดหมายแพทย์
ทพญ. นันทิยา บุญยืน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์