เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก...ช่วยส่งเสริมศักยภาพของลูกน้อย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ม.ค.-2564
    เด็ก เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติ จึงควรได้รับการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
พัฒนาการเด็กคืออะไร ?
    คำว่าพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความสามารถของเด็กในการลงมือทำ เคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความสามารถใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เช่น นั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ การหยิบจับ ขีดเขียน การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น ใส่เสื้อ ติดกระดุม
ด้านภาษา ความเข้าใจภาษา และการใช้ท่าทาง ภาษาพูด เช่น เด็กอายุ1ปี สามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ขั้นตอนเดียวและสามารถใช้ภาษาพูดเป็นคำเดียวในการสื่อสาร
• ด้านสังคม ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเล่นกับเพื่อน การเข้ากลุ่ม ทำตามกฎ กติกาต่างๆ

วิธีสังเกตสงสัยลูกอาจเข้าข่าย “พัฒนาการช้า”
    คุณพ่อ คุณแม่อาจจะต้องเริ่มด้วยการหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการจะสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสมอง โดยพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทักษะต่างๆ ตามวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการอย่างมาก และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด หากพบความผิดปกติและมีการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู หรือส่งเสริมพัฒนาการในช่วงวัยเด็กเล็ก จะช่วยลดความรุนแรง หรือบำบัดให้เป็นปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ
    เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติที่พบได้บ่อย คือ เด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อตึงตัวผิดปกติ (Spastic child) มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ และควบคุมได้ลำบาก เด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนตัวผิดปกติ หรือ Down syndrome รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางด้านภาษาและสังคม กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออก เช่น Autistic child Attention Deficit Hyperactivity Disability (เด็กสมาธิสั้น) Learning Disability (เด็กบกพร่องทางด้านการเรียน)

ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า หรือผิดปกติ?
    สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำ คือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งแพทย์จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรืออาจจะต้องตรวจประเมินด้านพัฒนาการ ส่งตรวจเลือด ตรวจระบบประสาท เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม สำหรับวางแผนและแนวทางการรักษา ซึ่งทำได้ตั้งแต่การใช้ยา (กลุ่มเด็กสมาธิสั้น) การผ่าตัด (กลุ่มเด็กที่มีภาวะเกร็ง) กิจกรรมบำบัดเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัสทั้ง 5 (sensory integration) การกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การกระตุ้นพัฒนาการภาษา กระตุ้นการรับรู้ทางสติปัญญาและสมาธิ ทำกายภาพบำบัด เป็นต้น

ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
    คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก มีนักกิจกรรมบำบัดที่สามารถประยุกต์กิจกรรมมาใช้ในการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่อง มีการส่งเสริมด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็ก จึงมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก
กิจกรรมบำบัดที่หลากหลายเพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
    เรามีกิจกรรมการบำบัดเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของเด็ก เช่น การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ การเพิ่มสหสัมพันธ์การทำงานของกล้ามเนื้อ การเพิ่มความสามารถในการวางแผนการเคลื่อนไหว การเพิ่มความสามารถด้านการทรงตัว การเพิ่มความสามารถด้านการสัมผัส การเพิ่มความสามารถด้านการรับรู้ทางภาษา การพูดสื่อสาร เสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านกิจวัตรประจำวันของเด็ก ขจัดความกลัว วิตกกังวล ประหม่า และพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองแก่เด็ก เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสมดุล เกิดความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

อุ่นใจได้ เรื่องความปลอดภัย สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
    สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กๆ จะช่วยให้มีอิสระในการเคลื่อนไหว การเล่น และการสำรวจอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ทุกๆ ชิ้น ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ และเหมาะสมกับตามความต้องการของเด็กในทุกช่วงวัย เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่วางใจในการพาบุตรหลานเข้ามารับการรักษา หรือกระตุ้นพัฒนาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช (คลินิกพัฒนาการเด็ก)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271 7000 ต่อ  กุมารเวช