Best Seller 2023 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
02-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายละเอียดราคา
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CT Lung Low Dose 
4,500.-
(รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ)

เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่านักบำบัด และบริการ
- ไม่รวมการฉีดสี กรณีมีการตรวจเพิ่ม ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 5,000-8,000.-
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 25666
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ อายุรกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CT Lung Low Dose (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน