ผ่าตัดนิ้วล็อก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-ก.พ.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมผ่าตัดจำนวนวันนอนราคา
ผ่าตัดนิ้วล็อก Day Case เริ่มต้น 19,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด เหมาจ่ายเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. ค่ารายการตรวจทางห้องปฎิบัติการก่อนการผ่าตัด
2. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่ม หรือมีความต้องการพิเศษในการผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายในการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือดนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเวชภัณฑ์ และยากลับบ้าน
6. กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- ผู้รับการผ่าตัดต้องไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 หรือได้รับการคัดกรองแล้วว่าไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าว
- การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย ได้ที่ 1772 ต่อ กระดูกและข้อ
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล