1. ข้อมูลประเมินค่าใช้จ่าย
2. ข้อมูลติดต่อ


ข้อมูลนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น + - ได้ 15% ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนและเงื่อนไขข้อยกเว้นของบริษัทประกัน

ไม่รวมแผนการประกันแบบเหมาจ่าย

Call Center: 092-859-4145

หมายเหตุ: Daycase คือการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกซึ่งมีกระบวนการเหมือนกรณีผู้ป่วยใน