นพ. ดวงสว่าง ลิ้มมธุรสกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นพ. ธรณัส กระต่ายทอง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ปาลิตา ชวนเกริกกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ศิริณา เอกปัญญาพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. สุทธีรา เลิศอมรพงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์