นพ. ดวงสว่าง ลิ้มมธุรสกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
พญ. ปาลิตา ชวนเกริกกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ศิริณา เอกปัญญาพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. สุทธีรา เลิศอมรพงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์