นพ. ปัณณธร ตั้งกงพาณิช

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

วุฒิบัตร

สาขาอายุรแพทย์ศาสตร์ และสาขาอายุรแพทย์ศาสตร์โรคหัวใจ
วัน เวลา
จันทร์ 16:30 - 19:30
อังคาร 16:30 - 19:30