พญ.พิลาสลักษณ์ นําชัยชนะกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
พญ.มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.มัลลิกา วิ่งเดช
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
พญ.วารีณา เลาหพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.วิชนี บัญญัติวรกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ศิริกัญญา ศุภพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.สิริลักษณ์ จันทร์วีระชัย
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบการหายใจ

นัดหมายแพทย์
พญ.สุพรทิพย์ ขจิตวัฒนกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จิตแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นัดหมายแพทย์
พญ.ใหม่ เลาหสุขเกษม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

นัดหมายแพทย์
พญ.อภิศรี แก้วพิบูลย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.อรสาต์ วีระจิตต์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

นัดหมายแพทย์
พญ.อาจรีย์ เส้นทอง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งวิทยานรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นัดหมายแพทย์
พญฺ ภัทราภรณ์ กินร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง กมลลักษณ์ อนันต์นิธิวุฒิ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง ดาราวรรณ จันทร์ทัด
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง ธนพร กฤชเฟื่องฟู
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์สาขาจักษุ

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง นภาพร มโนวิทย์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง นันทิยา ประวิทย์สิทธิกุล
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

กุมารเวชโรคไต

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง เนรัญชนา สุ่มศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

สูตินรีเวช

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง มัณฑนา ศุภางค์ภรรธนะ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์จักษุจอสาขาประสาทตา

นัดหมายแพทย์